Op donderdag 29 oktober werd een grote informatieavond in de Tille gehouden  en bespraken we samen de uitkomst van de enquête en keken we of het Dorpscafé een nieuw c.q. tweede leven ingeblazen kan worden. Ruim 50 belangstellende bewoners waren aanwezig. Maar 30% van de geënqetteerden wil het café terug in oude stijl, 70% spreekt de voorkeur uit naar meer kleinschaligere activiteiten.

Lees hier het verslag van die avond.

Informatiebijeenkomst voormalig Dorpscafé 29 oktober De Tille

Aanwezig:

Geert Pijlman                                                                                  Dorpsbelang

Liane Russchen                                                                              Kerkenraad

Hendri Derks                                                                                   Kerkenraad

Minnie Diever                                                                                 Kerkenraad

Marein Boekhoudt         (verslag)                                             Dorpshuiscommissie

Klaas Tolman                                                                                    Dorpshuiscommissie

Gerk Vellema                                                                                  Doarpswurk

En 50 belangstellende bewoners van Boijl

Pijlman: ongeveer in februari van dit jaar, in een overleg met Dorpsbelang, bracht de Kerkenraad het voornemen in om het voormalige dorpscafé te gaan aankopen. Dat leefde volgens hen nog steeds onder de bevolking en ook tijdens de sessies over de Dorpsvisie kwam het heropenen van het café meermalen aan de orde. Dorpsbelang heeft dit vanaf aanvang betiteld als een “fantastisch initiatief” en benadrukt dat alleen samen met het dorp een succesvolle invulling mogelijk is.

Daartoe zijn diverse bespreking gevoerd met Kerkenraad, Dorpsbelang en later is ook Doarpswurk betrokken vanwege hun deskundigheid/advies. De besprekingen hebben tot eind mei geduurd en waren op het punt gekomen dat nagedacht ging worden hoe de bewoners van het dorp er bij te gaan betrekken. Toen is de aankoop door omstandigheden in een stroomversnelling geraakt en begin juli meldde de Kerkenraad dat ze inmiddels het voormalige café hadden aangekocht.

Na de vakantie zijn de beraadslagingen hervat; toen is de Dorpshuiscommissie aan tafel uitgenodigd en is gezamenlijk beslist een enquête onder alle inwoners van Boijl te organiseren.

Vellema: samen met de vertegenwoordigers van Dorpsbelang, Kerkenraad en Dorpshuiscommissie is een vragenlijst samengesteld. Feitelijk is het een enquête naar het draagvlak/commitment voor een nieuwe bestemming van het voormalige dorpscafé. Van de uitgezette vragenlijsten hebben we 56% terugontvangen, wat een hoog percentage is en dit danken we aan de inzet van de buurtvertegenwoordigers! De ingevulde formulieren vertegenwoordigen de mening van 419 inwoners van Boijl. Het aantal mannen, vrouwen en kinderen vormt een goede afspiegeling van de bevolkingssamenstelling in Boijl.

In de beantwoording van de open vragen kwam duidelijk naar voren dat veel inwoners geïnvesteerd hebben in de verbouwing/renovatie van het Dorpshuis De Tille. Dat leverde veelvuldig de opmerking op dat de activiteiten in het voormalige dorpscafé NIET concurrerend mogen zijn met het Dorpshuis. Slechts 30% van de respondenten geeft de voorkeur aan de terugkeer van het dorpscafé in de oude vorm; 70% is voorstander van een invulling met meerdere andere activiteiten.

PRESENTATIE UITKOMSTEN

Pijlman: het voormalig dorpscafé staat nu twee jaar leeg en dat heeft zijn sporen nagelaten; er zal het nodige aan onderhoud moeten worden uitgevoerd. Lang niet alle gesuggereerde activiteiten zijn mogelijk zonder ingrijpende verbouwing. Daarom hebben wij de optie ingebracht het voormalig dorpscafé te slopen en op die plek een nieuwe multifunctionele ruimte aan De Tille toe te voegen.

Derks: die optie is overigens niet definitief van tafel, maar als Kerkenraad geven wij de voorkeur aan een alternatieve weg: eerst uitproberen of er kansrijke activiteiten te organiseren zijn in de huidige ruimte(n).

Het aanbod: De Kerkenraad stuurt een schoonmaakploeg door het pand, verricht het noodzakelijke onderhoud (schoon, heel en veilig), sluit op haar kosten gas en licht weer aan en betaalt de gemeentelijke belastingen en stelt vervolgens het pand een jaar lang “om niet” ter beschikking aan het dorp. Onder de vlag van de huidige Dorpshuiscommissie kunnen dan kansrijke initiatieven worden ontplooid , gaan we niet de concurrentie aan en kunnen we ervaren of het voormalig dorpscafé in de huidige vorm exploitabel is.

Tolman: de huidige Dorpshuiscommissie, de huidige beheerders (NB: Sjoukje Bergsma meldt ter vergadering dat zij stopt vanwege drukke privéwerkzaamheden per 1 januari 2016) en de huidige vrijwilligers hebben hun handen meer dan vol met De Tille. We hebben nog geen uitgewerkte bestuursstructuur, maar we stellen voor dat tenminste 3 (bestuurs)leden toetreden tot de huidige Dorpshuiscommissie; vervolgens kunnen zij de activiteiten coördineren die door aanvullende vrijwilligers worden opgezet in het voormalig dorpscafé.

Pijlman: dan doen we vanavond nog 1 rondje discussie. We delen de aanwezigen op in groepjes en vragen of ze samen nog met aanvullende suggesties kunnen komen; tevens willen we graag namen horen van mensen die zich als vrijwilliger beschikbaar stellen (NB: via het invullen van de enquête zijn we overigens ook al ongeveer 20 vrijwilligers op het spoor).

In de terugkoppeling uit de groepen werden de navolgende suggesties opgetekend:

 • Zorg dat er één (professionele) coördinator komt voor de vrijwilligers;
 • Overweeg of je cliënten van Talant kan inschakelen (meerder keren genoemd);
 • Vooral activiteiten voor de jeugd 12-18 jaar; betrek de jeugd bij het opzetten van activiteiten (meerdere keren genoemd);
 • Waarom is de jeugd vanavond de grote afwezige?
 • Geen concurrentie, alles onder 1 paraplu (meerder keren genoemd);
 • Als het niet levensvatbaar/exploitabel is, breek het dan liever af (meerdere keren genoemd);
 • Kookavonden/koken per buurt (meerder keren genoemd);
 • Biljarten, darten en kaarten, ook voor de jeugd (meerdere keren genoemd);
 • Activiteiten op vaste dagen en vaste tijden, je moet er op kunnen rekenen;
 • Een kroegbaas voor in het weekend (en na het voetbal);
 • Diverse huiskamerachtige activiteiten (koffie, spel, huiswerk,enz) meerder keren genoemd;
 • Bibliotheek met koffie;
 • Terras met ijssalon;
 • Workshops voor jongeren en ouderen;
 • Winkeltje

Derks: we hopen per januari a.s. open te gaan en voor die tijd organiseren we nog een bezoekmiddag/”open huis”.

Pijlman: vanuit Dorpsbelang zullen we iedereen van alle voortgang op de hoogte houden.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit